+48 577335078

Pon.-Pt.: 8.00-18.00
  • Ru
  • Pl
  • Eng

Nasz adres strony:  https://go-bring.net

Przepisy ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych go-bring.net (zwanego dalej Operatorem).

Operator stawia swój najważniejszy cel i warunki ich działania praw i wolności człowieka i obywatela w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w tym ochrony praw do prywatności osobistej i rodzinnej prywatności. Ta polityka Operatora w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych (zwana dalej \”Polityką\”) dotyczy wszystkich informacji, które Operator może otrzymać o odwiedzających stronę https://go-bring.net

Kluczowe warunki używane w politycenZautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych za pomocą sprzętu komputerowego;\r\nBlokowanie danych osobowych – czasowe zakończenie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie jest niezbędne w celu wyjaśnienia danych osobowych);

nStrona internetowa – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych, a także programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem https://go-bring.net;

System informacji o danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;

nPersonalizacja danych osobowych oznacza działania, których wyniku nie da się ustalić bez dodatkowych informacji o tym, czy dane osobowe należą do konkretnego Użytkownika czy innego podmiotu danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie działania (operacje) lub zestaw działań (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, udoskonalanie (aktualizacja, zmiana), pobieranie, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Operator – organ państwowy, organ gminy, osoba prawna lub fizyczna, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) przetwarzającymi dane osobowe, a także określające cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych, które mają być przetwarzane, działania (operacje) wykonywane z danymi osobowymi;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonego lub definiowalnego użytkownika strony https://go-bring.net;Użytkownik – każdy odwiedzający stronę https://go-bring.net;

Dostarczanie danych osobowych – działania mające na celu ujawnienie danych osobowych określonej osobie lub pewnemu kręgowi osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania zmierzające do ujawnienia danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazywanie danych osobowych) lub znajomości z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym publiczne ujawnianie danych osobowych w mediach, umieszczanie w sieciach informacyjnych i telekomunikacyjnych lub dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;

Transgraniczny transfer danych osobowych – przekazywanie danych osobowych na terytorium obcego państwa do organu państwa obcego, zagranicznego podmiotu prawnego lub zagranicznego;

Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, które skutkują nieodwracalnym zniszczeniem danych osobowych, z niemożnością dalszego odtwarzania treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) których wynikiem są zniszczone fizyczne nośniki danych osobowych.

Operator może przetwarzać następujące dane konta osobistego

Nazwisko,

imię;

Adres e-mail;

Numery telefonów;

Również na stronie gromadzenie i przetwarzanie danych bezosobowych o odwiedzających (w tym pliki cookie) przy użyciu usług statystyki internetowej (Yandex Metrika i Google Analytics i inne).

Powyższe dane zwane są dalej Polityką połączoną przez ogólną koncepcję Danych Osobowych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest poinformowanie Użytkownika poprzez wysłanie e-maili, połączeń.

Operator ma również prawo do wysyłania do Użytkownika powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych wysyłając list do Operatora z komunikatem \”Odmowa powiadomienia o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych\”Bezosobowe dane użytkownika zbierane za pomocą statystyk internetowych są wykorzystywane do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości witryny i jej zawartości.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku, gdy jest on wypełniany i / lub wysyłany przez Użytkownika niezależnie za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie http://go-bring.net Wypełniając odpowiednie formularze i / lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszymi Zasadami.

Operator przetwarza bezosobowe dane o Użytkowniku w przypadku, gdy jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (zapisywanie plików cookie i korzystanie z technologii JavaScript są włączone).

Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewnione poprzez wdrożenie prawnych, organizacyjnych i technicznych środków niezbędnych do pełnego przestrzegania wymogów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki, aby uniemożliwić dostęp do danych osobowych osób nieuprawnionych.

Dane osobowe Użytkownika nigdy nie zostaną w żadnym wypadku przekazane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonaniem obowiązującego prawodawstwa.

W przypadku wykrycia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je aktualizować niezależnie wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail oznaczony \”Aktualizacja danych osobowych\”

Termin przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając Operatorowi wiadomość e-mail z powiadomieniem na adres e-mail Operatora oznaczony \”Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych\”

Transgraniczny transfer danych osobowych

Przed rozpoczęciem transgranicznego transferu danych osobowych operator musi dopilnować, aby obce państwo, na którego terytorium planowane jest przekazanie danych osobowych, zapewniło rzetelną ochronę praw podmiotów danych osobowych.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium innych krajów, które nie spełniają powyższych wymogów, może być dokonane tylko wtedy, gdy istnieje pisemna zgoda podmiotu danych osobowych na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych i / lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

Przepisy końcowe

Użytkownik może uzyskać wyjaśnienia dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych Operatora. Zasady są ważne bezterminowo, dopóki nie zostaną zastąpione nową wersją.

Aktualna wersja Polityki jest dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem https://go-bring.net/privacy-policy/